Close

Dự án Xã hội và Dịch vụ công

PMA là một trong những đối tác được cơ quan nhà nước, cũng như các tổ chức NGO lựa chọn trở thành đối tác cố vấn, tham vấn, xây dựng, tổ chức, điều phối các chương trình đào tạo trong lĩnh vực Quản lý nhà nước

Kinh nghiệm quốc tế

PMA có quan hệ chặt chẽ với các trường đại học, các tổ chức giáo dục hàng đầu của thế giới trong lĩnh vực quản lý hành chính công như ENA , Siences Po (Pháp), Postdam, Lepzig (Đức), Haus Phần Lan, Havard, Hawaii (Hoa Kỳ),  Đại học Quốc gia Úc, Đại học Quốc gia Singapore, … và rất nhiều đối tác khác

Chương trình đa dạng

PMA kết nối các chương trình đa dạng, phong phú bao gồm học hỏi lý thuyết quản lý nhà nước hiện đại, chia sẻ với người đồng cấp tại quốc gia sở tại về kinh nghiệm thực tiễn, thảo luận, phản biện xây dựng chương trình hành động phù hợp và các hoạt động giao lưu văn hoá khác cũng được tiến hành song song

Dịch vụ nhanh chóng

PMA đảm bảo chất lượng dịch vụ nhanh chóng, với sự hỗ trợ chặt chẽ của các đối tác quốc tế và cố vấn triển khai các kế hoạch hành động tại Việt Nam

Chương trình đào tạo

Quản lý Giáo dục
Quản lý Đô thị
Chính sách Công
Bình đẳng giới và Lãnh đạo nữ