PMA – Professional Management Academy

Category: Agile

Burn down chart là gì?
Agile
Thao Van

Burn down chart là gì và ứng dụng như thế nào?

Burndown chart là một dạng biểu đồ quản lý dự án cho Scrum team, được sử dụng để đo lường trực quan tiến độ hoàn thành dự án thực tế so với tiến độ dự kiến ban đầu để hoàn thành dự án của sprint hiện tại.

xem thêm »