PMA – Professional Management Academy

Giới thiệu PMBOK 7TH EDITION

sách PMBoK 7

Cập nhật lần cuối vào 28/09/2022 bởi Phạm Mạnh Cường

sách PMBoK 7
(Minh họa bìa sách PMBoK 7th)

Giới thiệu

Trong quá trình phát triển PMBoK Guide 7th Edition, PMI đã tích cực tương tác với các bên liên quan trên toàn cầu với nỗ lực nâng cao giá trị và lợi ích của phiên bản này. Các phản hồi và đầu vào chủ yếu nhấn mạnh 4 điểm chính:

  • Duy trì, nâng cao độ tin cậy và mức độ phù hợp của PMBOK®.
  • Cải thiện khả năng đọc và tính hữu ích của PMBOK® trong khi tránh lạm dụng nội dung mới.
  • Cảm nhận nhu cầu thông tin và nội dung của các bên liên quan; cung cấp nội dung bổ sung đã được hiệu chỉnh trong PMBOK® để hỗ trợ áp dụng thực tế.
  • Những giá trị cho một số bên liên quan trong cấu trúc và nội dung các phiên bản trước của PMBOK® vẫn có để thúc đẩy sự chuyển dịch, thay vì phủ nhận những giá trị đó.

Ngoài ra, PMI và nghiên cứu của bên thứ ba đã chỉ ra rằng trong 10 năm qua, công nghệ và phần mềm đang thúc đẩy sự đổi mới, mô hình kinh doanh mới và cách thức làm việc mới.

Các mô hình tổ chức được chuyển đổi đã mang lại kết cấu công việc và dự án mới; sự cần thiết của một loạt các phương pháp tiếp cận để phân phối dự án và sản phẩm; và tập trung mạnh mẽ hơn vào kết quả hơn là việc giao hàng.

Những thay đổi này và hơn nữa đã tạo cơ hội để hỗ trợ sự phát triển liên tục của PMBOK® trong khi vẫn duy trì các khái niệm cơ bản trong quản lý dự án.

logo PMI

Thay đổi về Tiêu chuẩn để Quản lý Dự án

Việc phân phối dự án đang phát triển nhanh hơn bao giờ hết, dẫn đến định hướng dựa trên quá trình của các phiên bản trước còn có lợi cho việc phản ánh toàn cảnh phân phối giá trị như dự đoán, hybrid and agile. Do đó, phiên bản này chuyển sang tiêu chuẩn dựa trên nguyên tắc có thể áp dụng trên toàn phổ phân phối và nhấn mạnh kết quả dự án bên cạnh các sản phẩm bàn giao.

Tiêu chuẩn trình bày một bộ các tuyên bố nguyên tắc ghi nhận và tóm tắt các mục tiêu được chấp nhận chung cho thực tiễn quản lý dự án và các chức năng cốt lõi của nó. Các tuyên bố này cung cấp các tham số rộng giúp các nhóm dự án có thể vận hành và đưa ra nhiều cách để duy trì phù hợp với mục đích của các nguyên tắc. Tiêu chuẩn, sử dụng các tuyên bố nguyên tắc này, phản ánh sự quản lý hiệu quả của bất kỳ dự án nào trong toàn bộ phân phối mà không phủ nhận sự liên kết với cách tiếp cận dựa trên quá trình của phiên bản trước.

Nhiều tổ chức và các học viên tiếp tục thấy rằng cách tiếp cận này hữu ích cho việc hướng dẫn phân phối, sắp xếp và đánh giá khả năng phân phối dự án của họ.

Một thay đổi đáng kể khác là góc nhìn hệ thống phân phối giá trị như một phần của Tiêu chuẩn. Quan điểm mới này chuyển từ dự án, chương trình và danh mục đầu tư sang tập trung vào chuỗi giá trị liên kết những điều đó và các khả năng kinh doanh khác để thúc đẩy chiến lược tổ chức, giá trị và mục tiêu kinh doanh. Trong bối cảnh phân phối dự án, Tiêu chuẩn nhấn mạnh rằng các dự án không chỉ đơn giản là sản xuất các giao phẩm, mà quan trọng hơn, cho phép các sản phẩm đó mang lại giá trị cho tổ chức và các bên liên quan.

Sự thay đổi từ 6th Edition – 7th Edition

sự khác nhau giữa pmbok 6th và pmbok 7th
 

Nền tảng nội dung số Standard Plus

Nền tảng nội dung số tương tác Standard Plus ™ trình bày thông tin chi tiết về thực tiễn, phương pháp, hiện vật và các thông tin hữu ích khác. Các nội dung kỹ thuật số phản ánh bản chất năng động của khung kiến thức của cơ quan quản lý dự án.

Nó cung cấp cho các học viên dự án và các bên liên quan khác quyền truy cập vào một phạm vi thông tin và tài nguyên phong phú hơn và rộng hơn, có thể nhanh chóng đáp ứng các tiến bộ và thay đổi trong phân phối dự án. Nó giải thích cách áp dụng thực tiễn, công cụ, phương pháp hoặc đầu ra cụ thể trong các dự án dựa trên các phân khúc ngành, loại dự án hoặc các đặc điểm khác.

Standard Plus sẽ kết hợp các tài nguyên mới hỗ trợ tiếp tục phát triển trong phân phối dự án một cách liên tục.

Nền tảng Standard Plus đã được ra mắt.

H.A (lược dịch)

Theo PMI